Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 79 hồ sơ thủ tục hành chính
STT Thủ tục hành chính Mức độ Cơ quan, đơn vị thực hiện Lĩnh vực
1 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá và công sản
2 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá và công sản
3 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá và công sản
4 Quyết định điều chuyển tài sản công Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá và công sản
5 Mua hóa đơn lẻ Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá và công sản
6 Mua quyển hóa đơn Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá và công sản
7 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Mức độ 2 - Sở Tài chính - UBND tỉnh Quản lý giá và công sản
8 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Mức độ 2 - Sở Tài chính - UBND tỉnh. Quản lý giá và công sản
9 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Mức độ 2 Sở Tài chính - UBND tỉnh. Quản lý giá và công sản
10 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá và công sản
11 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức độ 3 Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định Đầu tư trong nước