Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

In hướng dẫn
Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 1.005424.000.00.00.H08
Lĩnh vực Thủ tục hành chính cấp Tỉnh
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết


Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện - Sở Tài chính - UBND tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện


Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất tham gia đấu giá.


Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; - Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.


Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện


Bước 1: Phân loại để xác định tiếp nhận hồ sơ:Cá nhân/ tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhBước 2: Thụ lý hồ sơ:- Văn phòng UBND tỉnh/ Phòng Tổng hợp có trách nhiệm thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định bán tài sản công cho người duy nhất tham gia đấu giá. Thời hạn thụ lý: 04 ngày.- Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời hạn thụ lý: 01 ngày.Bước 3: Trả kết quả- Thực hiện trả kết quả (Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất tham gia đấu giá) cho tổ chức trong  thời hạn quy định.- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả cho tổ chức nhưng Văn phòng UBND tỉnh chưa thể trả kết quả đúng hạn thì Văn phòng UBND tỉnh phải có “Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả” (theo Mẫu số 04 – Phụ lục đính kèm Thông  tư  số 01/2018/TT-VPCP). 


Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC


Không


Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi