Hoài Nhơn: Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” với nhiều chuyển biến tích cực
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoài Nhơn: Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” với nhiều chuyển biến tích cực

     Bám sát phương hướng, nhiệm vụ của Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định, công tác dân vận của huyện Hoài Nhơn đã tiến hành theo phương châm bám dân, gần dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đó là những kết quả thực chất mà huyện Hoài Nhơn đạt được khi nhìn lại một năm và 6 tháng đầu năm 2019 về thực hiện “Năm dân vận chính quyền”.

     Năm 2018, Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề công tác là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước thật sự gần dân, hiểu dân, tôn trọng dân và phụng sự Nhân dân, vì Nhân dân mà phục vụ. Trên cơ sở chủ trương của Trung ương, của tỉnh, huyện Hoài Nhơn đã xác định những hướng đi thích hợp để đưa “Năm dân vận chính quyền” vào thực tiễn từ cơ sở.

Theo ông Nguyễn Trà - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Nhơn: “Năm dân vận chính quyền” là điều kiện để cả hệ thống chính trị nêu cao quyết tâm, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả. Thông qua “Năm dân vận chính quyền” góp phần tích cực công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác dân vận; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng người dân làm cơ sở đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhất là giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân từ cơ sở: tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự - an toàn xã hội ….

  Ban Dân vận Huyện ủy, UBND huyện, UBMT Tổ quốc và các hội đoàn thể huyện phối hợp xây dựng nhiều Chương trình phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận. Trong đó, UBND huyện ký văn bản liên tịch với Ban Dân vận Huyện ủy, đồng thời, ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 16/4/2019 về kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận chính quyền năm 2019; Công văn số 494/UBND-NV ngày 06/5/2019 về thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân vận chính quyền năm 2019; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan.Qua đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Một trong những chuyển biến rõ nét nhất là công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được nề nếp, đúng theo quy định, thực hiện Nghị định 61/2018 NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về “Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện, Chủ tịch HĐND huyện tiếp 25 lượt người, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp tổng số 89 lượt người dân đến trình bày, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.Qua tiếp công dân, người tiếp công dân đã giải thích về chính sách, pháp luật, hướng dẫn công dân gửi đơn khiếu nại, yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với các vụ tranh chấp, khiếu nại trong hoạt động tư pháp và lĩnh vực khác 41trường hợp; giao các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời 37 trường hợp; chỉ đạo các xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền 36 trường hợp.Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và xã, thị trấn đã thực sự đi vào nề nếp: thủ tục hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí các loại thủ tục hành chính đều niêm yết công khai minh bạch, rõ ràng, tạo thuận cho người dân dễ nhìn, dễ đọc, dễ thực hiện giao dịch các loại TTHC; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư theo hướng hiện đại; trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, ý thức phục vụ của cán bộ chuyên trách “một cửa” đã có nhiều cải thiện.Qua đó, người dân hài lòng với phong cách làm việc của cán bộ, công chức niềm nở, nhanh chóng, kịp thời, đúng luật, công khai, minh bạch, không có thái độ nhũng nhiễu, cửa quyền.

Thực hiện hiệu quả việc theo dõi tiếp nhận và trả kết quả giúp tránh đùn đẩy,

ách tắc trong giải quyết TTHC ở Hoài Nhơn

Nguyên nhân đem lại sự chuyển biến tích cực của “Năm dân vận chính quyền” là sự phối hợp chặt chẽ, phối hợp thực chất, phối hợp trong sự tin tưởng của UBND huyện với Ban Dân vận và các tổ chức đoàn thể huyện tham gia từ đầu cùng nhau xem xét giải quyết những vụ việc bức xúc có liên quan đến quyền lợi chính đáng của Nhân dân, cụ thể như: Công tác giao đất, quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp;quản lý tài chính và quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản của UBND xã, thị trấn; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra theo quy định; kiểm tra việc chấp hành công vụ của cán bộ, công chức theo Chỉ thị 26 của Chính phủ tại các phòng, ban trực thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn; kiểm tra thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; …Đồng thời phối hợp, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động mô hình “dân vận khéo” của 10 cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và 12 xã, thị trấn.

Đặc biệt, các đơn vị phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội thường xuyên như: Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ngân hàng chính sách xã hội huyện…tạo mối quan hệ, phối hợp hài hòa chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên địa bàn của huyện. Qua đó, thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức mang tính tự giác ngày càng cao hơn, trách nhiệm hơn.

Để thực hiện tốt quyền lực Nhà nước giao cho, điều quan trọng hàng đầu của mỗi cán bộ, công chức phải là “công bộc” của Nhân dân. Tin dân, gần dân và hiểu được nguyện vọng chính đáng của dân, thực thi đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đó là làm tốt công tác “Dân vận chính quyền”.


Tác giả:      Bám sát phương hướng, nhiệm vụ của Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định, công tác dân vận của huyện Hoài Nhơn đã tiến hành theo phương châm bám dân, gần dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đó là những kết quả thực chất mà huyện Hoài Nhơn đạt được khi nhìn lại một năm và 6 tháng đầu năm 2019 về thực hiện “Năm dân vận chính quyền”.      Năm 2018, Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề công tác là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước thật sự gần dân, hiểu dân, tôn trọng dân và phụng sự Nhân dân, vì Nhân dân mà phục vụ. Trên cơ sở chủ trương của Trung ương, của tỉnh, huyện Hoài Nhơn đã xác định những hướng đi thích hợp để đưa “Năm dân vận chính quyền” vào thực tiễn từ cơ sở. Theo ông Nguyễn Trà - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Nhơn: “Năm dân vận chính quyền” là điều kiện để cả hệ thống chính trị nêu cao quyết tâm, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả. Thông qua “Năm dân vận chính quyền” góp phần tích cực công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác dân vận; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng người dân làm cơ sở đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhất là giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân từ cơ sở: tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự - an toàn xã hội ….   Ban Dân vận Huyện ủy, UBND huyện, UBMT Tổ quốc và các hội đoàn thể huyện phối hợp xây dựng nhiều Chương trình phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận. Trong đó, UBND huyện ký văn bản liên tịch với Ban Dân vận Huyện ủy, đồng thời, ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 16/4/2019 về kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận chính quyền năm 2019; Công văn số 494/UBND-NV ngày 06/5/2019 về thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân vận chính quyền năm 2019; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan.Qua đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Một trong những chuyển biến rõ nét nhất là công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được nề nếp, đúng theo quy định, thực hiện Nghị định 61/2018 NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về “Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện, Chủ tịch HĐND huyện tiếp 25 lượt người, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp tổng số 89 lượt người dân đến trình bày, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.Qua tiếp công dân, người tiếp công dân đã giải thích về chính sách, pháp luật, hướng dẫn công dân gửi đơn khiếu nại, yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với các vụ tranh chấp, khiếu nại trong hoạt động tư pháp và lĩnh vực khác 41trường hợp; giao các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời 37 trường hợp; chỉ đạo các xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền 36 trường hợp.Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và xã, thị trấn đã thực sự đi vào nề nếp: thủ tục hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí các loại thủ tục hành chính đều niêm yết công khai minh bạch, rõ ràng, tạo thuận cho người dân dễ nhìn, dễ đọc, dễ thực hiện giao dịch các loại TTHC; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư theo hướng hiện đại; trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, ý thức phục vụ của cán bộ chuyên trách “một cửa” đã có nhiều cải thiện.Qua đó, người dân hài lòng với phong cách làm việc của cán bộ, công chức niềm nở, nhanh chóng, kịp thời, đúng luật, công khai, minh bạch, không có thái độ nhũng nhiễu, cửa quyền. Thực hiện hiệu quả việc theo dõi tiếp nhận và trả kết quả giúp tránh đùn đẩy, ách tắc trong giải quyết TTHC ở Hoài Nhơn Nguyên nhân đem lại sự chuyển biến tích cực của “Năm dân vận chính quyền” là sự phối hợp chặt chẽ, phối hợp thực chất, phối hợp trong sự tin tưởng của UBND huyện với Ban Dân vận và các tổ chức đoàn thể huyện tham gia từ đầu cùng nhau xem xét giải quyết những vụ việc bức xúc có liên quan đến quyền lợi chính đáng của Nhân dân, cụ thể như: Công tác giao đất, quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp;quản lý tài chính và quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản của UBND xã, thị trấn; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra theo quy định; kiểm tra việc chấp hành công vụ của cán bộ, công chức theo Chỉ thị 26 của Chính phủ tại các phòng, ban trực thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn; kiểm tra thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; …Đồng thời phối hợp, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động mô hình “dân vận khéo” của 10 cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và 12 xã, thị trấn. Đặc biệt, các đơn vị phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội thường xuyên như: Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ngân hàng chính sách xã hội huyện…tạo mối quan hệ, phối hợp hài hòa chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên địa bàn của huyện. Qua đó, thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức mang tính tự giác ngày càng cao hơn, trách nhiệm hơn. Để thực hiện tốt quyền lực Nhà nước giao cho, điều quan trọng hàng đầu của mỗi cán bộ, công chức phải là “công bộc” của Nhân dân. Tin dân, gần dân và hiểu được nguyện vọng chính đáng của dân, thực thi đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đó là làm tốt công tác “Dân vận chính quyền”. Võ Văn Hương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết